Het gebruik van de website ‘servier.be’ en zijn subdomeinen (hierna gezamenlijk ‘de website’ genoemd) is onderworpen aan de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna ‘AGV’ genoemd).

Door de toegang tot en het gebruik van de website erkent de internetgebruiker (hierna de ‘gebruiker’ genoemd) deze AGV te hebben gelezen, verklaart hij die zonder voorbehoud te aanvaarden en verbindt hij zich ertoe die na te leven.

1. Voorwerp

Deze website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken over Servier Benelux nv, haar activiteiten, organisatie, onderzoek, humanresourcesbeleid, communicatie, producten, aanbod en diensten, nieuws en evenementen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij geen diensten voor kinderen publiceren of leveren.

In het bijzonder stelt Servier Benelux informatie ter beschikking van gebruikers op het gebied van gezondheid, met inachtneming van de specifieke wettelijke en reglementaire verplichtingen die aan de farmaceutische laboratoria worden opgelegd, waaronder van de vereisten van gedragscodes zoals de laatste versie van de Code voor deontologie van pharma.be. Er wordt echter gespecificeerd dat de website geen medisch of telemedisch hulpmiddel is. Bijgevolg kan de informatie die op de website wordt verstrekt niet worden gelijkgesteld met een medisch advies of diagnose, noch een medische consultatie door een professionele zorgverlener vervangen.

Voorts mag die informatie niet worden geïnterpreteerd als promotie of reclame voor producten, ongeacht of die door Servier Benelux of de juridische entiteiten van haar groep op de markt worden gebracht. Voor alle informatie over een van die producten wordt de gebruiker verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de juridische entiteit die houder is van de vergunning voor het in de handel brengen van het betrokken product.

2. Intellectuele eigendom

Alle inhoud die beschikbaar is op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafieken, pictogrammen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, geluiden, audio- en videogegevens, evenals de boomstructuur van de website, het navigatieplan, de logo’s, het ontwerp en de organisatie van de rubrieken, hun titels, de databases, hun structuur en inhoud, de merken (hierna ‘de inhoud’ genoemd) zijn het exclusieve eigendom van Servier Benelux en/of desgevallend van haar licentiegevers of partners en zijn derhalve beschermd door het intellectueel eigendomsrecht of door de bepalingen met betrekking tot het beeldrecht.

Alleen reproductie voor strikt privédoeleinden is toegestaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van economisch recht.

Bijgevolg is de commerciële exploitatie, weergave, verspreiding, reproductie, aanpassing, vertaling, transformatie, geheel of gedeeltelijk, door welk procedé dan ook, van de website en/of zijn onderdelen, het delen van de inhoud van de website en overdracht naar een andere website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Servier Benelux strikt verboden.

Elke vraag in verband met toestemming om de inhoud van de website te reproduceren of weer te geven moet worden gericht: aan Servier Benelux, op het volgende adress : communication.belux@servier.com

Bovendien zijn de handelsmerken en logo’s op de website geregistreerde handelsmerken en mogen ze niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaar. Als zodanig vormt het feit dat wordt overgegaan tot hun weergave, reproductie, verspreiding en herverspreiding, geheel of gedeeltelijk, vanuit elementen van de website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder ervan, vervalsing in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van economisch recht.

In elk geval verbindt de gebruiker zich ertoe om elke vermelding van auteursrecht of van eigendomsrecht die wordt vermeld in een element van de website die hij gebruikt, te behouden en te kopiëren.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Servier Benelux kan mogelijk, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, persoonsgegevens van de gebruikers van de website verzamelen en verwerken.

Aan de gebruiker wordt gemeld dat zijn persoonsgegevens bestemd zijn voor de diensten en het personeel van Servier Benelux en de andere juridische entiteiten van de Servier Groep die daar kennis van moeten hebben;

De leveranciers en dienstverleners van Servier Benelux, in het bijzonder die die belast zijn met de hosting en de productie van de website, moeten mogelijk toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens van de gebruikers voor doeleinden die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht.

Servier Benelux moet sommige van uw persoonsgegevens meedelen aan de bevoegde autoriteiten, zoals de gezondheidsautoriteiten.

In overeenstemming met de geldende regelgeving verbindt Servier Benelux zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers slechts te bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.

Servier Benelux kan mogelijk de Persoonsgegevens van de gebruikers voor langere tijd bewaren, in overeenstemming met wat de toepasselijke wetgeving toestaat of voorschrijft, of voor zover dat nodig is om haar rechten en belangen te beschermen.

Aan het einde van die periode zullen de persoonsgegevens worden verwijderd of gearchiveerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschikt elke gebruiker over het:

 • recht om zijn persoonlijke gegevens te raadplegen en in te zien, bij te werken, aan te vullen en te corrigeren;
 • recht op het wissen en verwijderen van zijn persoonsgegevens onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • recht om te allen tijde zijn toestemming voor het verzamelen van zijn persoonsgegevens in te trekken;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een deel daarvan;
 • recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • recht op de overdraagbaarheid en de doorgifte van zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm wanneer die gegevens op basis van zijn toestemming geautomatiseerd worden verwerkt;
 • recht om het lot van zijn gegevens na zijn overlijden te bepalen en de derde partij te kiezen aan wie Servier Benelux ze al dan niet moet meedelen.

Elk van die rechten kan worden uitgeoefend door een verzoek te richten aan de Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op het volgende adres:

Functionaris voor gegevensbescherming
Data Protection Officer
Servier Benelux nv
Internationalelaan 57
1070 Brussel
België

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) over de naleving van de geldende wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming door Servier Benelux.

Alle informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is opgenomen in de bescherming van uw persoonsgegevens.

4. Cookies

Aan de gebruikers wordt gemeld dat tijdens het surfen op de website informatie kan worden opgeslagen in zijn browser of van de browser kan worden opgehaald, over het algemeen in de vorm van cookies. Die informatie kan betrekking hebben op de gebruiker, het gebruikte type browser, zijn surfvoorkeuren, de website (geraadpleegde pagina’s, datum en tijdstip van verbinding enz.) of zijn terminal (computer, tablet, smartphone enz.) en wordt voornamelijk gebruikt om de goede werking van de website te verzekeren.

Cookies stellen Servier Benelux niet in staat om gebruikers persoonlijk te identificeren, maar om op een algemene manier informatie te verzamelen wanneer zij de website bezoeken en om hen een gepersonaliseerde webervaring te bieden.

Servier Benelux verbindt zich ertoe de inhoud van die cookies niet mee te delen aan derden, behalve in geval van een verplichting die wordt bevolen door een gerechtelijke of administratieve overheid. Bij het maken van verbinding met de website wordt de gebruiker uitdrukkelijk uitgenodigd om het gebruik van de op de website aanwezige cookies te accepteren.

Wanneer de gebruiker op de pictogrammen voor sociale netwerken (zoals Twitter, Facebook, LinkedIn) op de website klikt en als hij het plaatsen van cookies heeft aanvaard door zijn navigatie voort te zetten, kunnen die sociale netwerken ook cookies op zijn terminal plaatsen.

De gebruiker kan het gebruik van cookies geheel of gedeeltelijk blokkeren of de reeds op zijn browser geïnstalleerde cookies verwijderen:

 • ofwel via de cookiemanager die hen ter beschikking is gesteld (cookiemanager) om informatie te verkrijgen over elk van de categorieën cookies die op de site worden gebruikt en/of geplaatst, en om hun voorkeuren te beheren;
 • ofwel door zijn browseparameters te wijzigen door het helpmenu van de gebruikte internetbrowser te raadplegen (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera enz.), bijvoorbeeld om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst, om de geldigheid, de duur en de inhoud ervan te raadplegen of cookies regelmatig te verwijderen.

Het blokkeren van bepaalde soorten cookies of het verwijderen ervan kan de toegang tot bepaalde functionaliteiten of pagina’s van de website beïnvloeden of onmogelijk maken of bepaalde diensten die op de website worden aangeboden ontoegankelijk maken, waarvoor Servier Benelux niet aansprakelijk kan worden gesteld.

5. Gebruik van de website

De gebruikers gaan akkoord met het gebruik van de website:

 • in overeenstemming met het doel ervan;
 • voor privégebruik, met uitsluiting van elke commerciële of promotieactiviteit of voor professionele, promotionele, marketing- of commerciële doeleinden;
 • met inachtneming van het auteursrecht en elk ander soort intellectueel eigendomsrecht, in het bijzonder door het behoud van elke vermelding van auteursrecht of eigendomsrecht dat wordt vermeld in elk onderdeel van de website dat zij gebruiken;
 • zonder gebruik te maken van robots of andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot de inhoud van de website en die te gebruiken, en zonder te proberen de website te belemmeren;
 • zonder te proberen de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, toegankelijk te maken of te verspreiden of te delen, op welke wijze dan ook, aan onbevoegde derden.

Bovendien is de informatie die op de website wordt verstrekt niet-contractueel en kan ze niet worden beschouwd als een aanbod van diensten of producten.

Ze vormt op geen enkele wijze een bewering, garantie of verbintenis vanServier Benelux met betrekking tot de producten en diensten die er worden voorgesteld.

Aan de gebruiker wordt ook gemeld dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd niet kan worden gelijkgesteld met medisch advies en het advies van een arts niet kan vervangen. Bijgevolg mag de gebruiker die informatie in geen geval gebruiken om een medische diagnose te stellen of een behandeling aan te bevelen en moet hij een professionele zorgverlener raadplegen die bevoegd is om een medische opvolging uit te voeren.

Servier Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing die op basis van de informatie op de website wordt genomen, noch voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door derden.

Tevens wordt eraan herinnerd dat het de verantwoordelijkheid is van elke gebruiker van de website om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen en te beveiligen tegen elke indringing of besmetting van mogelijke virussen die op het internet circuleren.

6. Juistheid en volledigheid van de informatie op de website

Alle informatie die op de website aan de gebruikers wordt verstrekt, wordt verstrekt ‘zoals ze is’ zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-namaak.

Servier Benelux streeft ernaar om, naar beste vermogen, de juistheid en actualisering van de op de website gepubliceerde informatie te verzekeren op het moment dat die online wordt gezet.

Ze garandeert echter geenszins de waarheidsgetrouwheid, volledigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie en de inhoud die aan de gebruikers op de website ter beschikking wordt gesteld en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de op de website gepubliceerde informatie en documenten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Servier Benelux wijst elke aansprakelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid, weglating of wijziging met betrekking tot de informatie die op de website beschikbaar is, in het bijzonder in het geval van wijzigingen in de reglementaire of wettelijke bepalingen, evenals voor eventuele schade als gevolg van frauduleuze indringing door een derde partij, in het bijzonder wanneer dat zou kunnen leiden tot een wijziging van de informatie die op de website beschikbaar is.

In dit opzicht kan Servier Benelux niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die pagina’s en voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door de gebruiker, namelijk voor alle directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website door een persoon of door de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen.

7. Wijziging van de website

Servier Benelux behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de gegevens of informatie die toegankelijk zijn via de website, alsook deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan eventuele nieuwe toepasselijke normen, wet- en/of regelgeving en/of om de prestaties van de website te verbeteren.

In dat geval treden de gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden in werking vanaf de datum waarop ze online worden gezet.

Het is dan ook raadzaam dat de gebruiker zich regelmatig informeert over de algemene gebruiksvoorwaarden van de website.

8. Beschikbaarheid van de website

Servier Benelux streeft ernaar de website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te houden voor de gebruikers.

Servier Benelux kan echter de permanente beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website niet garanderen.

In dat verband behoudt Servier Benelux zich het recht voor om de toegang tot de website, de functionaliteiten ervan of het geheel of een deel van de op de website aangeboden diensten op elk moment te beëindigen, te beperken, op te schorten of tijdelijk te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, om welke reden dan ook en in het bijzonder om redenen van technisch onderhoud, in geval van overmacht of toeval, computerproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van de communicatienetwerken of andere technische moeilijkheden.

Niettegenstaande alle middelen die door Servier Benelux en haar technische dienstverleners worden toegepast, wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebrek aan betrouwbaarheid van het internetnetwerk, met name wat betreft de relatieve veiligheid van de gegevensoverdracht, de niet gegarandeerde continuïteit van de toegang tot de website, de niet gegarandeerde prestaties wat betreft het volume en de snelheid van de gegevensoverdracht en de verspreiding van virussen. Ook wordt gespecificeerd dat het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen niet vrij zijn van fouten en dat er onderbrekingen en storingen kunnen optreden.

Bijgevolg geeft Servier Benelux geen enkele garantie in dat verband en kan het dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan het genoemde gebruik van het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze lijst:

 • slechte overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;
 • externe indringing of aanwezigheid van computervirussen;
 • uitvallen van ontvangstapparatuur of communicatielijnen;
 • elke andere storing van het internetnetwerk die de goede werking van de website verhindert.

9. Aansprakelijkheid van Servier Benelux

Servier Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van programma’s, winst of exploitatie geleden door een gebruiker of een derde partij als gevolg van de toegang tot de website, de navigatie op de website, de inhoud van de website, het gebruik van de website en de websites die eraan gelinkt zijn, of de onmogelijkheid om de inhoud, informatie en diensten die via de website door de gebruikers worden aangeboden, te gebruiken.

In het bijzonder wijst Servier Benelux elke aansprakelijkheid af voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

 • een typografische of opmaakfout, onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating in de op de website toegankelijke informatie;
 • een frauduleuze indringing door een derde partij, met als gevolg een wijziging van de informatie, documenten of elementen die op de website ter beschikking worden gesteld;
 • de toegang van iemand tot de website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen;
 • het uitvallen, het slecht functioneren of de incompatibiliteit van de computerapparatuur van de gebruiker;
 • een onderbreking van de toegangsnetwerken tot de website, het geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar zijn van de website als gevolg van bijvoorbeeld de telecommunicatie­operatie;
 • de verspreiding of introductie van computervirussen, Trojaanse paarden of wormen via de website die de computerapparatuur van de gebruiker kunnen aantasten;
 • het vertrouwen dat wordt gehecht aan informatie die direct of indirect afkomstig is van de website, het gebruik ervan of het gebruik van een product waarnaar wordt verwezen.

Servier Benelux wijst alle aansprakelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van de informatie op de website inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of handelsmerk.

10. Aansprakelijkheid van de gebruiker

In geval van verspreiding van inhoud op de website door de gebruiker, van welke aard dan ook, verbindt de gebruiker zich ertoe, op straffe van aansprakelijkheid, geen gedragingen te vertonen of uitlatingen te doen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde en de goede zeden, die beledigend, lasterlijk of discriminerend van aard zijn, die een persoon of een groep personen bedreigen of die de bepalingen van het auteursrecht, het beeldrecht, het privéleven van anderen, het medisch beroepsgeheim of het briefgeheim schenden.

In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe zich op een respectvolle manier te gedragen, in het bijzonder ten opzichte van de andere leden van de website.

Aan de gebruiker wordt gemeld dat, in geval van een verzoek van de bevoegde autoriteiten, Servier Benelux gemachtigd is om alle verbindingsgegevens door te geven die de identificatie van de gebruiker mogelijk maken indien die laatste aan de oorsprong lijkt te liggen van ongeoorloofde inhoud of ongeoorloofd gedrag.

11. Hypertekstlinks

Deze website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden gepubliceerd.

De aanwezigheid van een hypertekstlink die naar een website van een derde leidt, houdt geenszins een validatie in van die website of van de inhoud ervan door Servier Benelux.

Servier Benelux oefent geen controle uit over websites van derden en wijst daarom alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van die websites en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door een gebruiker.

Bovendien kan Servier Benelux niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie, meningen en aanbevelingen van derden.

De gebruiker opent en gebruikt de websites van derden onder zijn volledige verantwoordelijkheid, op eigen risico en in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op die websites.

Aan de gebruikers wordt daarom aanbevolen om de gebruiksvoorwaarden en privacycharters van die websites te controleren voordat ze hen persoonlijke informatie verstrekken.

12. Toepasselijk recht

Op deze AGV is het Belgisch recht van toepassing, voor de materiële regels en de vormvoorschriften. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde Franstalige rechtbanken van Brussel (België).

De toepassing van de rechtsconflictregels, die de volle toepassing van het Belgische recht zou beperken, wordt hierbij uitgesloten. Bijgevolg is de Belgische wet van toepassing op elke gebruiker die op de website navigeert en die alle of een deel van de functionaliteiten ervan gebruikt.

In het geval van een discrepantie tussen de informatie in de Franse versie van de website en de informatie in de Engelse en Nederlandse versie van de website, heeft de informatie in de Franse versie van de website voorrang.

13. Gebruiksvoorwaarden

De website www.servier.be wordt uitgegeven door Servier Benelux nv, naamloze vennootschap met een kapitaal van 62.000 euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen België onder het nummer BE 408.056.927 waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Internationalelaan 57 – 1070 Brussel – België – +32 2/529.43.11

De publicatiedirecteur is Pierre Boyer, General Manager van Servier Benelux

De website https://servier.be wordt gehost door OVH SAS, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France – https://www.ovh.com/.

Het ontwerp en de productie van de website https://servier.be werden uitgevoerd door LICORN PUBLISHING, SARL, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 101 rue de Sèvres, 75006 Paris – France – https://licornpublishing.com/.

Versie : 04/01/2021