Servier Benelux nv, Naamloze vennootschap met een kapitaal van 62.000 euro, Maatschappelijke zetel: Internationalelaan 57, 1070 Brussels, Belgium,

Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 408.056.927 biedt  deze website aan om de gebruikers algemene informatie te verstrekken over Servier Benelux nv, haar activiteiten, organisatie, onderzoek, humanresourcesbeleid, communicatie, producten, aanbod en diensten, nieuws en evenementen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij geen diensten voor kinderen publiceren of leveren.

Wij respecteren de privacy van iedereen die de website gebruikt (‘onze website’ genoemd) en verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen op de manier die hier wordt beschreven en die in overeenstemming is met onze wettelijke verplichtingen en uw rechten volgens de wet. Dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is enkel van toepassing op uw gebruik van onze website.

1. Welke gegevens verzamelen we?

We kunnen een deel of alle van de volgende persoonsgegevens van gebruikers van de website verzamelen:

 • Gegevens die u aan ons meedeelt via het gedeelte ‘contact’ van de website: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen voor statistische doeleinden door middel van cookies: bezochte pagina’s, datum en tijdstip van verbinding, voorkeursinhoud, besturingssysteem, type browser, type gebruikte hardware enz. Merk op dat onze statistische cookies geen natuurlijke persoon kunnen identificeren.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt onder persoonsgegevens verstaan: alle informatie die u direct of indirect kan identificeren.

2. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Op grond van de AVG moeten we altijd een wettelijke basis hebben voor het gebruik van persoonsgegevens. Dat kan zijn omdat de gegevens noodzakelijk zijn of omdat het in ons legitiem commercieel belang is om ze te gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Statistische analyses opstellen, in het bijzonder met betrekking tot het aantal bezoeken van de website;
 • Zorgen voor het beheer en de verbetering van de website, zodat gebruikers optimaal kunnen navigeren;
 • Verzoeken en vragen van gebruikers beantwoorden en hen indien nodig technische bijstand verlenen;
 • De opvolging van vragen over onze producten en diensten mogelijk maken;
 • De verwerking van meldingen van gevallen van geneesmiddelenbewaking over onze producten/diensten mogelijk maken;
 • Voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op Servier Benelux;
 • Behandeling van meldingen van mogelijke vervalsing van onze producten/diensten;
 • Behandeling van meldingen van kwaliteitsgebreken van onze producten/diensten;
 • Behandeling van de kandidaturen uit het deel Carrière.

Wij verwerken de gegevens niet op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven beschreven doeleinden.

3. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om te vragen om informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens en om die in te zien; om bijwerking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens; om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking (om legitieme redenen) bij de functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’) van SERVIER:

Data Protection Officer
Servier Benelux nv
Internationalelaan 57
1070 Brussel
België

Indien u reden heeft om te klagen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) over de naleving van de geldende wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming door Servier Benelux.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die door Servier Benelux worden verzameld, worden bewaard in een vorm die het enkel mogelijk maakt om u te identificeren gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Meer bepaald:

 • Persoonsgegevens die voor publieksmeting worden verzameld, worden 24 maanden bewaard;
 • Persoonsgegevens die voor onderzoeksactiviteiten worden verzameld, worden in de informatiesystemen van de verwerkingsverantwoordelijke, het deelnemende centrum of de professionele zorgverlener die aan het onderzoek deelneemt bewaard tot het onderzochte product in de handel wordt gebracht, of tot 2 jaar na de laatste publicatie van de onderzoeksresultaten of, bij gebrek aan publicatie, tot de ondertekening van het definitieve onderzoeksrapport. De gegevens worden vervolgens gearchiveerd op papier of in elektronisch formaat voor een tijdsduur die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving;
 • Persoonsgegevens die voor geneesmiddelenbewakingsactiviteiten worden verzameld, worden gedurende 10 jaar na het vervallen van de desbetreffende vergunning voor het in de handel brengen bewaard; de gegevens worden vervolgens verwijderd of in geanonimiseerde vorm gearchiveerd, tenzij anders is bepaald in dwingende plaatselijke reglementeringen;
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor het beheer van medische informatie worden gedurende 3 jaar na uw aanvraag bewaard;
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor wetenschappelijke medische contacten met professionele zorgverleners worden gedurende 5 jaar na uw laatste interactie met SERVIER bewaard, vervolgens gedurende 5 jaar gearchiveerd en vernietigd;
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor activiteiten op het vlak van beheer van de relatie met professionele zorgverleners in verband met klinische studies worden bewaard tot het onderzoekproduct in de handel wordt gebracht of tot het definitieve onderzoeksrapport of tot de publicatie van de onderzoeksresultaten. Ze worden vervolgens gearchiveerd op papier of in elektronisch formaat voor een periode die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving;
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor communicatie en beheer van de relaties en van de promotie van de activiteiten (contact met professionele zorgverleners) worden gedurende 5 jaar na uw laatste interactie met SERVIER bewaard, vervolgens gedurende 5 jaar gearchiveerd en vernietigd;
 • Persoonsgegevens die voor het transparantiebeheer worden verzameld, worden bewaard, gearchiveerd en vernietigd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving;
 • Persoonsgegevens die voor andere vormen van correspondentie worden verzameld, worden 13 maanden bewaard.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende en commercieel redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens die wij verzamelen en in bezit hebben vertrouwelijk te behandelen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige openbaarmaking of toegang, onopzettelijk verlies, vernietiging, wijziging of beschadiging, rekening houdend met de stand van de technologie en de uitvoeringskosten.

6. Delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die door Servier Benelux worden verwerkt, zijn alleen toegankelijk voor een beperkte lijst van ontvangers op een need-to-know basis of wanneer dat wettelijk verplicht is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • De diensten en het personeel van Servier Benelux en de andere juridische entiteiten van de Servier Groep die daar kennis van moeten hebben;
 • De leveranciers en dienstverleners van Servier Benelux, in het bijzonder die die belast zijn met de hosting en de productie van de website, die mogelijk toegang moeten verkrijgen tot de persoonsgegevens van gebruikers voor doeleinden die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht;
 • De bevoegde autoriteiten, zoals de gezondheidsautoriteiten, in bepaalde gevallen die in de wetgeving zijn vastgelegd.

7. Toepasselijk recht

Op dit beleid is het Belgisch recht van toepassing, voor de materiële regels en de vormvoorschriften. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde Franstalige rechtbanken van Brussel (België).

De toepassing van de rechtsconflictregels, die de volle toepassing van het Belgisch recht zou beperken, wordt hierbij uitgesloten. Bijgevolg is de Belgische wet van toepassing op elke gebruiker die op de website navigeert en die alle of een deel van de functionaliteiten ervan gebruikt.

In het geval van een discrepantie tussen de informatie in de Franse versie van de website en de informatie in de Engelse en Nederlandse versie van de website, heeft de informatie in de Franse versie van de website voorrang.