Servier is een internationale farmaceutische groep die beheerd wordt door een Stichting. Onze roeping is om ons in te zetten voor de therapeutische vooruitgang ten voordele van de patiënten. Deze roeping inspireert ons denken en ons individueel en collectief handelen. Dit wordt ondersteund door vier waarden die de basis vormen van onze bedrijfscultuur:

  • DURVEN INNOVEREN
  • ZORG DRAGEN
  • ZICH INZETTEN OM TE SLAGEN
  • ZICH ONTWIKKELEN DOOR TE DELEN

Onze waarden voeden onze ethiek.

Ons denken en handelen zijn in overeenstemming met de wetten, voorschriften en goede praktijken van de landen waarin we actief zijn, met respect voor de cultuur van die landen. Wij gedragen ons integer volgens de gedragsregels (compliance) en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze gedragsregels (compliance) definiëren alle processen, die ervoor zorgen dat de normen die van toepassing zijn op onze onderneming, door al onze medewerkers en managers worden nageleefd en dat de waarden van onze onderneming worden gerespecteerd. In een gedragscode en een MVO charter zijn de principes van ons Ethisch Charter opgenomen. Dit geheel moet door elke werknemer en manager van de groep worden gerespecteerd en gedragen.

De compliance regels helpen elk van onze medewerkers om te handelen in overeenstemming met de integriteits- en ethische normen van de Groep. Bovendien verbindt elke werknemer zich ertoe de in België en het Groothertogdom Luxemburg geldende wetten en voorschriften na te leven.

 

Onze roeping

Zich inzetten voor de therapeutische vooruitgang ten voordele van de patiënten Download het ethisch charter

Een verbintenis tot transparantie in de partnerships
met de medische sector

Een goed geneesmiddel is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen enerzijds artsen die de behoeften van patiënten kunnen uitdrukken en de geneesmiddelen kunnen testen, en anderzijds een farmaceutische firma die luistert. Daarom moeten health care professionals en bedrijven samenwerken om de toegang van patiënten tot bestaande en nieuwe therapeutische oplossingen te verbeteren.

Deze samenwerking dekt een zeer breed domein. Voor ons bedrijf kan het bijvoorbeeld gaan over:
– Het definiëren van onze toekomstige onderzoeksprogramma’s, dankzij de expertise van health care professionals, door de behoeften van patiënten beter in kaart te brengen.
– Beter begrijpen van het gebruik van een geneesmiddel in reële omstandigheden om de medische informatie hierover aan te passen.

Deze samenwerkingsverbanden zijn complex en vereisen zowel communicatie als transparantie. Daarom verbinden wij ons ertoe onze banden met health care professionals en organisaties uit de gezondheidssector aan te geven via de Disclosure Code van de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) voor het Groothertogdom Luxemburg en via de Sunshine Act (wet van 18 december 2016, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, M.B., 23 juni 2017) in België. 

Wat is de EFPIA Disclosure Code?

In Luxemburg, Om bij te dragen aan een beter begrip van de samenwerking met de medische sector en de noodzaak ervan, hebben de farmaceutische bedrijven zich er in Luxemburg via de EFPIA-gedragscode toe verbonden hun interacties met health care professionals en organisaties in de gezondheidszorg te publiceren.

Deze aanpak tot zelfregulatie werd op Europees niveau opgestart door de industrie en werd aangepast op nationaal niveau.  

Meer informatie over de verschillende aspecten van de EFPIA Disclosure Code is beschikbaar op de Europese website www.efpia.eu.

Wat is de Sunshine Act?

De wettelijke transparantieregelgeving vereist dat farmaceutische bedrijven, zowel Belgische als buitenlandse, de premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks aan health care professionals, gezondheidsorganisaties of patiëntenorganisaties toekennen, jaarlijks op het platform betransparent.be documenteren en bekendmaken. Meer informatie over de verschillende aspecten van de Belgische Sunshine Act is beschikbaar op www.betransparent.be.

Onze aangiften

Voor België kunt u de aangiften via de onderstaande link raadplegen:
Onze lokale Belgische publicaties

Voor Luxemburg kunt u de aangiften via de onderstaande link raadplegen:
Onze lokale Luxemburgse publicaties